Апликација за курсеви

Податоците кои ќе ги добиеме се строго доверливи, заштитени со Закон за заштита на лични податоци, според член 9, личните податоци се: